Giao tiếp tiếng Anh công sở – Tập 67: Tổ chức tiệc mừng

Tập 67: Tổ chức tiệc mừng

1. It’s a pleasure to have you here.
 
Hoan nghênh anh đến đây.
 
2. Please go to the table.
 
Xin mời ngồi vào bàn.
 
3. It’s very kind of you to have invited me.
 
Anh thật tốt đã mời tôi tham gia.
 
4. I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 
Tôi rất vui được tổ chức buổi tiệc tối này để tỏ lòng trân trọng bạn bè của chúng ta.
 
5. The office picnic is on Saturday.
 
Chuyến đi dã ngoại của công ty là vào thứ 7.
 
6. We are planning a farewell party for you.
 
Tôi đang dự định tổ chức tiệc chia tay cho anh.
 
7. Ladies and Gentlement, I’d like to say a few words.
 
Thưa quý ông và quý bà, tôi muốn nói vài câu.
 
8. Please don’t just speak.
 
Đừng chỉ nói thôi.
 
9. Help yourself to have more.
 
Xin hãy ăn thêm đi.
 
10. A toast to our new project.
 
Cụng li vì đề án của chúng ta.