Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng được chia làm hai loại: Đại từ làm chủ ngữ và Đại từ làm tân ngữ.

Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh
Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

1, Đại từ làm chủ ngữ (subjective pronouns)

Singular Plural
Ngôi thứ I 1st person We
Ngôi thứ II 2nd person You You
Ngôi thứ III 3rd person He/She/It They

Ex: I go to school by bike.
      We are students.
      It was she who wrote this book.

2, Đại từ làm tân ngữ

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ
I Me
You You
He Him
She Her
We Us
It It
They Them

 

Ex: They called us on the telephone.
      The teacher gave him a bad grade.
      The policeman was looking for him.

 1. Cách dùng của it (The use of it)
  Đại từ it được dùng cho những sự vật cụ thể, ý niệm trừu tượng hoặc dùng cho con vật.
  Ex: Last week, I read this book . It is very interesting.
        He promised his help if I needed it.
  Đại từ it dùng để nhận danh một người chưa biết là ai. Và khi nhận ra rồi thì dùng he hay she được sử dụng tùy theo đó là nam hay nữ.
  Ex: There was a knock at the door. I thought it was the postman. He usually comes at that time. 
  -Đại từ it được dùng để nói về một ý tưởng được nói đến trong một nhóm từ, một mệnh đề, một câu ở trước
  Ex: The music had stopped. He didn’t notice it. 
  Đại từ it được dùng như một chủ ngữ giả (formal subject) khi nói về điều kiện thời tiết, thời gian, khoảng cách, đo lường.
  Ex: It is sunny
        It is five o’clock now.
        It is about three kilometers from here to Bach Mai hospital.
       -Đại từ it như một chủ ngữ giả (formal subject) còn được tìm thấy trong những câu mà một từ được bổ nghĩa bởi một cụm từ hoặc một mệnh đề sau nó.
  Ex: It is very difficult for me to finish my homework in a hour.
        It was a surprise  that he had comeback so soon.
  Đại từ it còn được sử dụng như một tân ngữ giả (formal object), theo sau nó là một tính từ hoặc danh từ được bổ nghĩa bởi cụm từ hay mệnh đề.
  Ex: I found it difficult to explain this to him.
  He thought it no use going over the subject again. 
  Đại từ it được sử dụng để nhấn mạnh cho một từ hoặc một cụm từ trong câu. 
  Ex: It was my question that make him angry. 
  -Đại từ it đôi khi được sử dụng trong các đặc ngữ có tính chất thân mật
  Ex: Hang it all, we can’t wait all day for him.
  (Rõ bực, ta không thể suốt ngày đợi nó được.)Hi vọng những chia sẻ trên giúp ích cho việc học Tiếng Anh của các bạn!

Nếu bạn muốn có thêm kiến thức về ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng, tham gia ngay lớp: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH GIÁ 0 ĐỒNG