Tiếng Anh phỏng vấn xin việc – Tập 13: Nói về tiền lương

Tập 13: Nói về tiền lương

Bài học hôm nay Enmota gửi đến bạn là về chủ đề tiền lương, hẳn đây là một chủ đề khó nói với nhiều bạn nhưng các bạn đừng lo nhé vì đây là việc đương nhiên phải nói khi đi bắt đầu làm việc mà. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nào!!!

Part 1: About Remuneration 

A: By the way, what is your present monthly salary?
À này, lương hàng tháng hiện nay của anh là bao nhiêu?
 
B: One thousand dollars
1.000 đôla.
 
A: How much do you hope to get a month here?
Anh hy vọng nhận 1 tháng ở đây bào nhiêu?
 
B: That’s not the problem I care about. You can decide on my capacity and experience
Đó không phải là vấn đề tôi quan tâm. Ông có thể quyết định dựa trên năng lực và kinh nghiệm của tôi
 
A: Our salary scale is different. We pay on weekly basic
Khung lương chúng tôi thì khác. Chúng tôi trả lương theo tuần
 
B: I accept that
Tôi chấp nhận
 
A: We give bonuses semi-annually
Chúng tôi trả tiền thưởng thêm hàng nửa năm
 
B: I will follow whatever rules you have here
Tôi sẽ tuân theo bất cứ quy định nào ông đặt ra ở đây.

part 2: hội thoại “ngoài lề”

1/ How much do you expect to be paid?
Anh muốn được trả lương bao nhiêu?
 
B: I am not sure what kind of salary range you have been thinking about for this position. I am open to a salary that is fair for the position
Tôi không biết chắc ông tính khung tiền lương thế nào đối với vị trí này. Tôi thấy thoải mái với mức lương phù hợp cho vị trí này
 
2/ Were you asked to take a pay cut?
Anh đã bao giờ bị đề nghị giảm lương chưa?
 
A: No,
Dạ chưa.
 
B: Yes, during the recession about 5 years ago, the company I was working for then implemented pay cuts for some time
Dạ rồi, trong thời kì suy thoái cách đây 5 năm, công ty tôi đang làm việc lúc đó thực hiện cắt giảm lương trong 1 thời gian
 
C: No, I have never been asked to take a pay cut. I did, however, volunteer to take one at my last job. I did not think it was fair to ask others to take one and not take one myself
Dạ chưa, tôi chưa bao giờ bị đề nghị giảm lương. Tuy nhiên, tôi đã đề nghị giảm lương trong công việc trước đây. Tôi nghĩ là không công bằng khi đề nghị những người khác giảm lương còn mình thì không.