Tiếng Anh phỏng vấn xin việc – Tập 12: Khả năng ngoại ngữ

tiếng anh phỏng vấn xin việc

Tập 12: Khả năng ngoại ngữ

Trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay việc có thể sử dụng một hoặc hơn một ngoại ngữ sẽ rất có lợi cho cơ hội tìm việc của bạn. Hôm nay, Enmota gửi đến bạn về tình huống nói về khả năng ngoại ngữ của bản thân khi đi xin việc. Chúc các bạn học tốt!!!

About language ability

 A: How many languages do you speak?
Anh nói được bao nhiêu thứ tiếng?
 
B: Three. Besides Chinese, my mother tongue, I can also speak English and French
3 thứ tiếng ạ. Ngoài tiếng Trung Quốc – tiếng mẹ đẻ của tôi, tôi cũng có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp
 
A: Which band of college English test have you passed?
Anh đã đậu kì thì tiếng Anh vào cao đẳng ở hạng nào?
 
B: Band six
Hạng 6
 
A: Have you taken the TOEFL test?
Anh đã dự kì thi TOEFL chưa?
 
B: Yes, I have
Tôi đã dự rồi
 
A: How many points did you get?
Anh đã được bao nhiêu điểm?
 
B: I got 600 points
Tôi đã được 600 điểm
 
A: Do you think you’re proficient in both written and spoken English?
Anh có nghĩ là anh giỏi cả kĩ năng nói và viết bằng tiếng Anh không?
 
B: Yes, I think I’m quite proficient in both written and spoken English
Có, tôi nghĩ là tôi khá thành thạo 2 kĩ năng này
 
A: Can you speak Cantonese?
Anh có nói được tiếng Quảng Đông không?
 
B: I’m sorry, I can’t
Xin lỗi , tôi không thể

Part 2: Hội thoại “ngoài lề” về khả năng ngoại ngữ

1/ A: Tell us about the relationship between culture and language.
Hãy nói cho chúng tôi biết về mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ.
B: I think language and culture are so close that they are sometimes viewed as synonymous. I believe languages are one of the main symbol systems through which people interprete the meaning of the world around them. Therefore, language is one of the primary components of culture. It is a vehicle for explaining or expressing culture.
Tôi nghĩ ngôn ngữ và văn hóa quá gần đến nỗi đôi khi chúng được cho là đồng nghĩa. Tôi cho rằng ngôn ngữ là 1 trong những hệ thống biểu tượng chính qua đó người ta giải thích ý nghĩa của thế giới xung quanh họ. Vì vậy, ngôn ngữ là 1 trong những thành phần chính của văn hóa. Nó là 1 phương tiện để giải thích hoặc truyền bá văn hóa
2/ Have you every stayed abroad? If so, how did you handle the culture shock? If not, do you think you can get used to living abroad?
Bạn đã bao giờ sống ở nước ngoài chưa? Nếu có, bạn đã đối [hó với cú sốc văn hóa như thế nào? Nếu chưa, bạn có nghĩa là bạn có thể quen sống ở nước ngoài không?
A: Yes, I have lived abroad. I stayed with a host family in America for a year. I was very homesick during the beginning of my stay because of the culture differencies between Japan and America. Several months later, my classmates helped a potluck party at the school. My host family strongly encouraged me to attend the party, and I brought a Japanese style pizza I cooked my self. The other participants liked it and, I have a lot of chances to speak with my classmate in English and sometimes even in Japanese. I got along naturally with my classmates after that, and I enjoyed my stay. Communication is important for overcoming culture shock because we can find people have many common universal things as well as many different things
Dạ có, tôi đã sống ở nước ngoài. Tôi đến ở với gia đình chủ nhà ở Mỹ trong 1 năm. Tôi rất nhớ nhà trong thời gian đều ở lại đó vì những khác biệt về văn hóa giữa Nhật và Mỹ. Vài tháng sau đó, các bạn trong lớp của tôi đã tổ chức buổi tiệc “ góp thức ăn chung” tại trường. Gia đình chủ nhà của tôi khuyến khích tôi tham gia bữa tiệc đó, và tôi đã mang 1 cái bánh pizza kiểu Nhật tôi đã làm. Những người đến dự tiệc đều thích nó, tôi đã có nhiều cơ hội nói chuyện với các bạn của tôi bằng tiếng Anh, và đôi khi nói cả tiếng Nhật. Sau đó tôi tự nhiên hòa đồng với các bạn của tôi, và tôi thích ở Mỹ. Giao tiếp rất quan trọng, nó giúp vượt qua cú sốc văn hóa vì chúng ta có thể gặp những người có nhiều điều giống mình cũng như nhiều điều khác mình.
B: No, I have not. I am a little concerned, but I am confident that I can overcome the difficulties when when I travel overseas . I have learned much about cultures abroad from a variety of source including libraries, the internet, and people. A lack of information causes culture shock
Dạ chưa, tôi chưa sống ở nước ngoài. Tôi hơi lo, nhưng tôi tin là tôi có thể vượt được khó khăn. Tôi biết nhiều về các nền văn hóa của nước ngoài qua nhiều nguồn gồm thư viện, internet, và từ nhiều người. Thiếu thông tin gây ra cú sốc về văn hóa.